MENU

Przydatne linki

 

\

Poniedziałek 11.12.2023

Kontakt

ul. Janusza Korczaka 22

81 – 473 Gdynia

Tel. 58 622 27 51

e-mail: 

przedszkole@p24.edu.gdynia.pl

 

 

 

liczba odwiedzin: 585767
Skład i kontakt Wpłaty Informacje Regulamin

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 24
przy ul. Korczaka 22 w GDYNI


ROZDZIAŁ I – postanowienia ogólne
§ 1
Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację
Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 24 w Gdyni przy ulicy Korczaka 22.
§ 2
Rada rodziców działa na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
§3
Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym
nadzorującym placówkę w realizacji statutowych zadań przedszkola.


ROZDZIAŁ II – cele i zadania Rady Rodziców
§ 4
Współdziała z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci, poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
§ 5
Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
§ 6
Bierze udział w bieżącym i perspektywicznym programie pracy Przedszkola.
§ 7
Bierze udział w realizacji Programu Wychowawczego oraz zadań opiekuńczowychowawczych.
§ 8
Uczestniczy w planowaniu wydatków Przedszkola.
§ 9
Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
Przedszkola, zwłaszcza na działalność wykraczającą poza podstawy programowe.
§ 10
Zachęca Rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz Przedszkola, w formie pomocy
przy małych remontach, pomocy dydaktycznych itp.
§ 11
Bierze udział, w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych, w organizowaniu
działalności kulturalnej i artystycznej w Przedszkolu.
§ 12
Prezentuje wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej opinii Rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Przedszkola.
§ 13
Przekazuje Rodzicom informacje o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ III – powoływanie i odwoływanie członków Rady Rodziców
§ 14
W skład Rady Rodziców wchodzą 7 przedstawicieli po jednej osobie z trójek grupowych
wybranych w wyborach na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rodziców oraz dodatkowa
osoba w roli Przewodniczącego Rady Rodziców. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje tylko jeden rodzic. W skład Rady Rodziców wchodzi dowolny wyznaczony członek rady oddziałowej.
§ 15
Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu powołuje Prezydium Rady Rodziców, w skład
którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna z przewodniczącym na czele.
Członków Prezydium Rady Rodziców wybiera się nie później niż do dnia 30 września.
§ 16
Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Prezydium.
Prezydium RR obraduje nie rzadziej niż trzy razy w roku. Posiedzenia zwołuje
przewodniczący lub inny członek Prezydium. Na zebranie może być zaproszony Dyrektor przedszkola, przedstawiciele Rady Pedagogicznej lub organów nadzorujących.
W zebraniach mogą uczestniczyć wszyscy rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą
pracować na rzecz przedszkola.
§ 17
Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
- złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców
- odwołania Rady Rodziców, Jej Prezydium lub jednego z członków, z powodu nie
wywiązania się z nałożonych obowiązków, na wniosek rodziców lub jednego
z członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością
głosów, na zebraniu Rady rodziców.
§ 18
Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnym odbywa się poprzez:
- indywidualne zgłoszenie się osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady
Rodziców
- zgłoszenie kandydatury przez członka Rady Rodziców, Dyrektora przedszkola lub
Rodziców
- wybór uzupełniający do Trójek Klasowych
§ 19
Decyzja o całkowitym rozwiązaniu Rady Rodziców, w trakcie roku szkolnego, może być
podjęta za zgodą 75% członków Rady Rodziców.
§ 20
Członkowie pełnią swoją funkcję charytatywnie.


ROZDZIAŁ IV – zadania członków Prezydium Rady Rodziców
§ 21
Zadania Przewodniczącego Prezydium:
- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców
- opracowuje i przekłada do zatwierdzenia Radzie Rodziców projekt Planu Pracy i Planu
finansowego (preliminarze wydatków) na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań
wynikających z rocznego planu wychowawczego i planu pracy Przedszkola
- współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i Prezydium oraz włącza ich do
realizacji Planu Pracy Rady
- zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców minimum 3 razy w ciągu roku szkolnego
- reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz
- kieruje działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców
- przekazuje opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola
- zatwierdza dokumenty finansowe do realizacji
§ 22
Zadania Skarbnika Rady Rodziców:
- czuwa nad realizacją planu finansowego i prawidłowo gospodaruje funduszami Rady
Rodziców
- prowadzi na bieżąco dokumentację finansową Rady Rodziców
- kontroluje na bieżąco realizację dokumentów finansowych Rady Rodziców
- składa Radzie Rodziców sprawozdania z działalności finansowej i wykonania planu
finansowego na zakończenie roku szkolnego
- zatwierdza dokumenty finansowe do realizacji
§ 23
Zadania Sekretarza:
- pisanie sprawozdań z zebrań Rady Rodziców i wysłanie ich drogą mailową do
wszystkich członków Rady Rodziców w terminie do 3 dni od zebrania.
§ 24
Zadania Komisji Rewizyjnej:
- czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Rady przez członków
- dokonuje raz w roku kontrolę dokumentów finansowych i stanu konta Rady rodziców.
Sugerowany termin audytu to maj każdego roku, tj.przed sporządzeniem
sprawozdania finansowego przez Skarbnika lub Przewodniczącego Rady Rodziców.
- składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami pokontrolnymi

ROZDZIAŁ V – zasady działalności finansowej Rady Rodziców
§ 25
Fundusze Rady Rodziców powstają ze:
- składek Rodziców
- wpływów od instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i osób prywatnych
- imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców
§ 26
Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu
ogólnym Rodziców lub na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Rodziców w roku
poprzedzającym po opracowaniu budżetu na nowy rok szkolny.
§ 27
Rodzice mogą zadeklarować inną kwotę składki: wyższą składkę od ustalonej lub w
przypadku trudnej sytuacji materialnej niższą kwotę.
§ 28
Składki opłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi na pierwszym zebraniu ogólnym
Rodziców lub na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Rodziców.
§ 29
Fundusze Rady Rodziców i obrót gotówkowy jest księgowany i odbywa się na zasadach
ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
§ 30
Rada Rodziców ustala plan finansowy (preliminarz wydatków) na okres roku szkolnego, na podstawie wydatków z poprzednich lat i ewentualnych wniosków do preliminarza złożonych
przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną. Wszelkie zmiany w zatwierdzonym preliminarzu
wydatków odbywają się w formie aneksu zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.
§ 31
Fundusze Rady Rodziców mogą być przekazywane na:
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych
- wyposażenie Przedszkola
- finansowanie teatrzyków, koncertów, wycieczek
- dofinansowanie imprez okolicznościowych
- zakup upominków dla dzieci
- inne, wskazane w rocznym preliminarzu zadania.
§ 32
Rada Rodziców upoważnia Dyrekcję Przedszkola do dokonywania zamówień oraz zakupów,
obciążających fundusz Rady Rodziców jedynie w zakresie i w wysokości wskazanym w
rocznym preliminarzu wydatków.
§ 33
Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie ustnej, sprawozdania z zebrania rady Rodziców
oraz poważne zmiany w działalności rady Rodziców w formie uchwał. Uchwały podejmowane
są większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały
podejmowane są w głosowaniu jawnym.
§ 34
Rada Rodziców dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności, w formie
sprawozdań lub tworząc Uchwały w formie odrębnych dokumentów.
§ 35
Jeśli Uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami Przedszkola,
Dyrekcja może zawiesić ich wykonanie.
§ 36
Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców mogą być podjęte tylko w formie Uchwały,
przegłosowane większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.
§ 37
Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ VI – postanowienia końcowe:
§ 38
Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
RADA RODZICÓW
Przy Przedszkolu Nr 24
ul. Korczaka 22, 81-473 Gdynia
NIP 5862171707
§ 39
Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata. Zmiany trakcie sprawowania funkcji Prezydium w
sytuacji kryzysowej może podjąć samodzielnie Przewodniczący Rady.
§ 40
W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady rodziców w latach poprzednich.
§ 41
Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców lub osoba upoważniona, przekazuje
Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców pełną dokumentację związaną z działalnością Rady Rodziców.
§ 42
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrekcja Przedszkola z głosem doradczym, członkowie Rady Pedagogicznej lub inni rodzice nie będący członkami Rady Rodziców, bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 43
Zebrania rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
§ 44
Protokół z zebrania Rady Rodziców sporządza Sekretarz lub w zastępstwie osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego.
§ 45

Droga kontaktu z Radą Rodziców, oraz procedura zgłaszania wniosków rodziców dzieci. Wniosek należy złożyć pisemnie za pośrednictwem członków trójki grupowej lub bezpośrednio na adres email: radarodzicow.p24@wp.pl  Czas na rozpatrzenie wniosku prze RR 10 dni roboczych.

§ 46
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na zebraniu Rady Rodziców w dniu
11.09.2019rok.

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 24 w Gdyni
    ul. Janusza Korczaka 22
    81 – 473 Gdynia
    przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
  • tel: 58 622-27-51

Galeria zdjęć